magne b6 sanofi logo sanofi logo
aptekarz.pl logo
Według najnowszych doniesień, na cukrzycę choruje co 11. osoba w naszym kraju, a co 9. ma stan przedcukrzycowy [1,2].
Nawet połowa pacjentów z cukrzycą typu 2 może mieć niedobór magnezu [3].
magne b6 hero
Już dziś dołącz do nas i świadomie
wspieraj pacjenta z cukrzycą.
magne b6 info
Konkurs z nagrodami
Czy wiesz, że niedobór magnezu i cukrzyca mogą chodzić parami?
Sprawdź dlaczego, a następnie odpowiedz prawidłowo na pytania konkursowe i wygraj nagrodę!
Biorę udział
magne b6 kwiat
Czy wiesz, że..?
Magnez pełni niezwykle ważną rolę w organizmie:
  • odgrywa kluczową rolę w metabolizmie glukozy i insuliny [4]
  • odpowiada za transport glukozy do komórek [4]
  • uczestniczy w regulacji ciśnienia tętniczego [5]
Obecnie obserwuje się wysoką częstość występowania hipomagnezemii u diabetyków (do 50%) [3].
magne b6 faq
magne b6 lek
Dostępny w nowym
opakowaniu!
01. zawiera wysoce przyswajalny magnez (cytrynian magnezu) [6]
02. obecna witamina B6 zwiększa wchłanialność magnezu [7]
03. lek bez recepty
magne b6 lek
Dostępny w nowym
opakowaniu!
04. przykładowe dawkowanie: 2x2 tabletki na dobę* [8]
*3-4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłku [8]
05. stosowany na objawy niedoboru magnezu (np. kurcze mięśni, uczucie zmęczenia)
06. pierwszy lek z najwyższą dawką magnezu (100 mg jonów magnezowych w 1 tabletce) [12]
Materiały wideo
Algorytm niedoboru magnezu u pacjentów z cukrzycą typu 2
Czy znasz algorytm włączenia preparatu magnezu u pacjentów z cukrzycą typu 2 i hipomagnezemią? Sprawdź kiedy warto go zarekomendować!
Niedobór magnezu a cukrzyca
Jaki związek jest między stężeniem magnezu w organizmie a występowaniem cukrzycy? Przekonaj się!

Związek pomiędzy zachorowalnością
na cukrzycę typu 2 a magnezem

magne b6 stat

Wykazano zwiększone o 55% ryzyko cukrzycy typu 2 w przypadkach niskiego stężenia magnezu w surowicy [9].

magne b6 stat

Metaanaliza 40 prospektywnych badań kohortowych obejmujących łącznie ponad 1 milion uczestników wykazała, że dodatkowe 100 mg dziennie magnezu dostarczonego wraz z dietą może zmniejszyć ryzyko udaru mózgu o 7% i cukrzycy typu 2 o 19% [11].

magne b6 stat

Women’s Health Study (włączające do analizy 39 945 kobiet) wykazało, że między innymi wyższe spożycie magnezu wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem cukrzycy typu 2 [10].

Case Study

Czy rekomendujesz magnez pacjentom chorym na cukrzycę typu 2?

Zapoznaj się z przypadkiem Pana Jacka - diabetyka zmagającego się z objawami niedoboru magnezu.

Sprawdzam

Prezentacja szkoleniowa

Zapoznaj się z kluczowymi informacjami na temat niedoboru magnezu a cukrzycy typu 2, a następnie przejdź do quizu.

Strefa konkursowa

Konkurs został zakończony.

Źródła:

[1] Cukrzyca w liczbach. https://pacjent.gov.pl/artykul/cukrzyca-w-liczbach. Data dostępu 27.10.2023.
[2] Pandemia cukrzycy w Polsce. Medycyna Praktyczna. https://www.mp.pl/cukrzyca/aktualnosci/223470,pandemia-cukrzycy-w-polsce. Data dostępu 02.12.2021.
[3] Ehrlich B, Barbagallo M, Classen HG i wsp. Significance of magnesium in insulin resistance, metabolic syndrome, and diabetes - recommendations of the Association of Magnesium Research e.V. Trace Elem Electrolytes 2017; 34: 124 - 129.
[4] Jędrzejek M, Mastalerz - Migas A, Bieńkowski P, et al. Stosowanie preparatów magnezu w praktyce lekarza rodzinnego. Lekarz POZ. 2021; 7(2).
[5] Iskra M i in. Magnez - rola fizjologiczna, znaczenie kliniczne niedoboru w nadciśnieniu tętniczym. Arterial Hypertension. 2013; 17(6).
[6] Dotyczy cytrynianu magnezu, Bioavailability and pharmacokinetics of magnesium after administration of magnesium salts to humans. Ranade VV, Somberg JC, Am J Ther. 2001 Sep-Oct; 8(5): 345-57.
[7] CHPL Magne B6 Forte.
[8] 3-4 tabletek w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłków. 2x2 na dobę jest przykładowym dawkowaniem. CHPL Magne B6 Forte.
[9] Kao WH, Folsom AR, Nieto FJ et al. Serum and dietary magnesium and the risk for type 2 diabetes mellitus: the Atherosclerosis Risk in Communities Study. Arch Intern Med. 1999, 159(18): 2151 - 2159.
[10] Song Y, Manson JE, Buring JE et al. Dietary magnesium intake in relation to plasma insulin levels and risk of type 2 diabetes in women. Diabetes Care 2004, 27(1): 59 - 65.
[11] Fang X, Wang K, Han D et al. Dietary magnesium intake and the risk of cardiovascular disease, type 2 diabetes, and all-cause mortality: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMC Med. 2016, 14(1): 210.
[12] Dotyczy zawartości jonów magnezu w jednej tabletce preparatów magnezowych zarejestrowanych na rynku polskim, jedynie zawierających cytrynian magnezu i dodatek witaminy B6, przeznaczonych do uzupełniania niedoborów magnezu.
Na podstawie wyszukiwania na stronie https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl oraz daty dopuszczenia do obrotu. Data wyszukiwania 31.01.2023.

Informacje o leku Magne B6 Forte

Magne B6 Forte, 100 mg jonów magnezu + 10 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki powlekane. Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) i 10 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 50,57 mg. Wskazania do stosowania: Produkt jest wskazany do stosowania w niedoborach magnezu. Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: – nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu; – objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); – kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne B6 Forte, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie Dorośli: od 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłku. Dzieci i młodzież w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała około 20 kg): od 10 do 30 mg/kg m.c. na dobę (tzn. od 0,4 do1,2 mmol/kg m.c. na dobę) tzn. od 2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków. Sposób podawania: Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością wody. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), jednoczesne stosowanie lewodopy. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W przypadku skojarzonego niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy wyrównać niedobór magnezu. W przypadku ciężkiego niedoboru magnezu i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć od dożylnego podawania magnezu. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Dotyczy tylko chlorowodorku pirydoksyny: Na skutek przyjmowania wysokich dawek pirydoksyny przez długi czas może wystąpić czuciowa neuropatia aksonalna. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych: Laktoza Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Działania niepożądane są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania jest określona jako bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość – częstość nieznana; Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, ból brzucha – częstość nieznana; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje skórne, w tym pokrzywka, świąd, wyprysk, rumień – częstość nieznana. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Informacji udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., tel.: 22 280 00 00. Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: 15649. {ChPL 04/2022}

MAT-PL-2302661