REKLAMA
REKLAMA

Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem grupy serwisów farmacja.net przez Usługodawcę.

§ 1

1. Usługodawcą jest firma farmacja.net sp. z o. o. z siedzibą: ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów NIP: 797-205-17-73, REGON: 146752729, adres kontaktowy poczty elektronicznej: info@farmacja.net

2. Usługobiorcą usług świadczonych przez Usługodawcę w serwisach farmacja.net sp. z o. o. może być wyłącznie osoba fizyczna po dokonaniu rejestracji w sposób określony niniejszym regulaminem.

3. W skład Grupy Serwisów farmacja.net sp. z o. o. Usługodawcy wchodzą: farmacja.net, farmacja.pl, farmaceuta.pl, farmacja.edu.pl, farmacja.hr, farmacja.pro, farmacja.fm, recepty.edu.pl, rx.edu.pl, edukacjafarmaceuty.pl, mgr.farm, aptekarz.pl, receptura.pl, aptekaszpitalna.pl, punktyfarmaceuty.pl, iff.pl.

4. W ramach korzystania z serwisów Usługodawcy możliwe jest skorzystanie z następujących usług: udostępnianie artykułów naukowych, uzyskanie i udostępnianie informacji o konferencjach, publikacja pytań i udzielanie odpowiedzi na różne tematy, dostęp do bazy leków, ofert pracy i inne.

5.Korzystanie z serwisów Usługodawcy jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Usługobiorców po dokonaniu rejestracji.

6. Usługodawca może wprowadzić odpłatność za część świadczonych usługi. Wysokość odpłatności każdorazowo określa cennik usług.

7. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych rodzajów usług mogą określać odrębne regulaminy tych usług. W takim przypadku niniejszy regulamin stosuje się uzupełniająco wobec regulaminu świadczenia poszczególnych usług.

8. Usługobiorca powinien zaktualizować dane zgromadzone w serwisach Usługodawcy niezwłocznie po ich zmianie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Usługobiorcę nieaktualnymi danymi.

9. Zakres usług świadczonych dla poszczególnych rodzajów Usługobiorców określa Usługodawca. Ograniczenia w zakresie świadczonych usług mogą wynikać z ich dostępności. Usługobiorcy nie przysługuje roszczenie o dostęp do poszczególnego rodzaju usług, chyba, że jest to usługa odpłatna, a Usługodawca przyjął opłatę za jej udostępnienie.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Usługobiorcę wskutek korzystania z usług świadczonych w serwisach Usługodawcy, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy regulamin stanowi odmiennie.

11. Informacje zamieszczone w serwisach Usługodawcy są przeznaczone wyłącznie dla osób uprawnionych na mocy stosownych przepisów do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271).

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i komentarze umieszczane przez użytkowników serwisów. Komentarze użytkowników serwisów Usługodawcy są ich prywatnymi opiniami.

§ 2

1. Każdy Usługobiorca może posiadać jedno konto pozwalające logować się w serwisach Usługodawcy.

2. Z jednego konta w serwisach Usługodawcy może korzystać wyłącznie jeden Usługobiorca.

3. Usługobiorca nie może udostępniać danych konta innym osobom. Jeśli wskutek udostępnienia danych konta osoba trzecia poniosła jakąkolwiek szkodę, do jej naprawienia zobowiązany będzie Usługobiorca.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Usługobiorcy lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia przez Usługobiorcę danych umożliwiających korzystanie z serwisów, w szczególności poprzez udostępnienie osobie trzeciej jego hasła lub loginu.

§ 3

1. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w serwisach farmacja.net sp. z o. o. w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym regulaminem.

2. Korzystanie z serwisów Usługodawcy przez Usługobiorcę jest możliwe po dokonaniu rejestracji, która polega na zaznaczeniu na stronie danego serwisu odpowiedniego pola obok oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu, a następnie kliknięciu przycisku „Zapisz”.

3. Rejestrację w serwisach Usługodawcy poprzedza wypełnienie elektronicznego formularza, w którym Usługobiorca podaje następujące dane osobowe:

1). imię i nazwisko,
2). adres zamieszkania,
3). wykonywany zawód,
4). adres poczty elektronicznej (e-mail),
5). Numer PESEL,
6). Numer Prawa Wykonywania Zawodu lub numer dyplomu,
7). Adres korespondencyjny,
8). Numer telefonu.
Podanie powyższych danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania prawidłowej rejestracji Usługobiorcy. Niepodanie tych danych osobowych uniemożliwi korzystanie przez Usługobiorcę z serwisów Usługodawcy.
Świadczenie niektórych usług w ramach serwisów Usługodawcy może wymagać podania szerszego zakresu danych osobowych, przy czym Usługobiorca zostanie w tym przypadku poinformowany o zakresie i zasadach przetwarzania danych osobowych.

4. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Usługobiorcę podczas rejestracji, jak również dane podane w związku z korzystaniem z serwisów Usługodawcy na zasadach określonych niniejszym regulaminem, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy podanych w procesie rejestracji w serwisach Usługodawcy, a także w związku z korzystaniem z tych serwisów jest Usługodawca, tj. spółka farmacja.net sp. z o.o. z siedzibą: Piaskowa 52, 05-420 Józefów. Dane te będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania, zmiany, rozwiązania umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą oraz prawidłowego świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w związku z korzystaniem przez niego z serwisów Usługodawcy.

6. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutku podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych.

8. Wprowadza się trzy poziomy rejestracji w serwisach Usługodawcy:

1) dla farmaceutów i techników farmaceutycznych – zapewniający pełen dostęp do treści rozpowszechnianej oraz usług świadczonych w portalu,
2) dla reprezentantów organizacji – zapewniający ograniczony dostęp do treści rozpowszechnianej usług świadczonych w portalu,
3) dla studentów farmacji – zapewniający ograniczony dostęp do treści rozpowszechnianej usług świadczonych w portalu.

9. Usługodawca może zmieniać poziom rejestracji Usługobiorcy określony w par. 3 ust. 9 regulaminu, jeśli poweźmie uzasadnione przypuszczenie, iż Usługobiorca dokonał rejestracji podając nieprawdziwe dane.

§ 4

1. Przez rejestrację w serwisach Usługodawcy Usługobiorca wyraża zgodę na:

1) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podanych w formularzu rejestracyjnym przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
2) przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy podanych w formularzu rejestracyjnym w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w przez Usługodawcę,

2. Przez rejestrację w serwisach Usługodawcy Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem serwisów Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej.

3. Usługobiorca w procesie rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników.

4. Usługodawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych służących należytemu zabezpieczeniu danych osobowych Usługobiorców.

§ 5

1. Poprzez rejestrację w serwisie każdy Usługobiorca zobowiązuje się do:

1) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, zasad współżycia społecznego oraz do korzystania z usług z poszanowaniem praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich,
2) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu,
3) używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych w serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z usług przez innych Usługobiorców (np. poprzez spam),
4) poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
5) stosowania technik i urządzeń nie zakłócających prac infrastruktury informatycznej,
6) nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem serwisów Usługodawcy.
7) nie rozpowszechniania w portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami, ,
8) terminowego i zgodnego z określonymi zasadami wypełniania własnych zobowiązań związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę.

§ 6

1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Firefox, Opera, Chrome lub podobną).

2. Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

1) adres IP komputera Usługobiorcy,
2) wywołany adres internetowy (url),
3) adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na strony portalu,
4) rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta,
5) innych informacji transmitowanych protokołem http.

3. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź dezinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.

4. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawione danych przesyłanych drogą elektroniczną pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą wykorzystywane są następujące środki techniczne: zabezpieczenia fizyczne pomieszczeń i sprzętu służącego do przetwarzania danych osobowych, procedury nadawania identyfikatorów użytkowników kontroli dostępu do danych przez administratorów (odpowiednio skomplikowane hasła, zmieniane w ustalonym cyklu), zabezpieczenia przed działaniem szkodliwego oprogramowania oraz utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniem sieci zasilającej.

5.Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w serwisach Usługodawcy wiąże się z pewnymi ryzykami. Przykładowo chodzi o następujące zagrożenia: możliwość otrzymywania spamu, możliwość narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware (w tym: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z tzw. piractwem, możliwość narażenia na nielegalne oprogramowanie, narażenie na czynności tzw. kryptoanalizy. Usługodawca podejmuje nieustannie działania zmierzające do zminimalizowania powyższych ryzyk stosując zabezpieczenia serwerów, połączeń i serwisów, ale całkowite wyeliminowanie powyższych ryzyk jest niemożliwe.

§ 7

1. Usługobiorca może w każdym momencie zlikwidować konto w serwisach Usługodawcy poprzez kontakt z administracją serwisu pod adresem e-mail: . Wskutek likwidacji konta Usługobiorca traci możliwość korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

2. Usługodawca może odmówić rejestracji prowadzonych przez siebie w serwisach bądź zlikwidować konto Usługobiorcy jeśli:

1) faktyczny cel rejestracji jest sprzeczny z zasadami i celem świadczenia usług przez Usługodawcę,
2) działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi bądź obyczajowymi, w szczególności jeśli Usługobiorca nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, dopuszcza się publicznego zniesławiania innych Usługobiorców, pomówień, zastraszania,
3) Usługobiorca nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań pomimo wezwania Usługodawcy,
4) Usługobiorca podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji.

3. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu konta Usługobiorcy.

4. Usługodawca informuje Usługobiorcę o likwidacji lub zawieszeniu konta w serwisach Usługodawcy.

5. Usługobiorca może odwołać się od decyzji o likwidacji lub zawieszeniu konta w serwisach Usługodawcy, jak również złożyć reklamację w innych sprawach związanych z korzystaniem z serwisu na następujących warunkach:

1) odwołanie powinno być złożone na wskazany adres poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, a w przypadku reklamacji – 14 dni od dnia wystąpienia innego zdarzenia będącego podstawą reklamacji,
2) odwołanie lub reklamacja powinny składać się w szczególności z: treści reklamacji, jego uzasadnienia oraz dowodów na poparcie żądania,
3) Usługodawca udziela odpowiedzi na odwołanie lub reklamację w ciągu 30 dni od daty jego wpływu. Udzielona w ten sposób odpowiedź jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje.

§ 8

1. Zakazane jest świadczenie przez Usługobiorców z pośrednictwem lub z wykorzystaniem funkcji serwisów Usługodawcy jakichkolwiek usług o charakterze medycznym, w szczególności: diagnozowanie chorych na odległość, sprzedaż oraz reklama produktów leczniczych, preparatów medycznych i farmaceutyków.

2. Treści rozpowszechniane w portalu przez Usługodawcę bądź inne osoby nie mogą służyć diagnozie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, rzetelność oraz aktualność treści rozpowszechnianych w serwisach Usługodawcy przez Usługobiorców, jak również za skutki decyzji przez Usługobiorców lub osoby trzecie na podstawie tych treści , w szczególności nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowanych procedur medycznych, użytych środków medycznych, farmaceutyków, itp.

3. Usługobiorca nie może świadczyć za pośrednictwem portalu usług o charakterze medycznym. Usługodawca może powiadomić odpowiednie władze, w tym samorząd lekarski, o przypadkach naruszenia niniejszego zakazu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie danych osobowych, szkody majątkowe bądź inne szkody wynikające z choćby nieumyślnego ujawnienia danych służących korzystaniu ze świadczonych usług przez użytkownika.,

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich przez użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw użytkowników przez osoby trzecie.

§ 9

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług, jeśli jest ona spowodowana przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, w szczególności brakiem dostępu do Internetu przez Usługobiorcę.

2. Usługodawca zwraca część pobranej lecz niewykorzystanej przez Usługobiorcę opłaty, jeśli Usługobiorca nie mógł korzystać z zamówionej usługi w sposób należyty, a odpowiedzialność za tę okoliczność spoczywa na Usługodawcy.

§ 10

1. Wszelkie utwory rozpowszechnione w portalach stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych.

2. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

3. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

§ 11

1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

2. O zmianie Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Usługobiorców serwisów Usługodawcy co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie.

3. Odmowa wyrażenia zgody na dostęp do serwisów Usługodawcy na zasadach określonych nowym brzmieniem regulaminu może skutkować zawieszeniem lub trwałym usunięciem konta Usługobiorcy serwisów Usługodawcy.

§ 12

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

2. Rejestrując i logując się w serwisach Usługodawcy Usługobiorca akceptuje warunki regulaminu.

REKLAMA
REKLAMA