REKLAMA
REKLAMA

Leczenie przeciwzakrzepowe – jak zadbać o skuteczność terapii?

Hemostaza w odniesieniu do układu krążenia oznacza kompromis pomiędzy mechanizmami zachowującymi prawidłowy przepływ krwi przez naczynia. W kontekście tych procesów wyróżnia się: hemostazę naczyniową, hemostazę płytkową i hemostazę osoczową.

(fot. shutterstock)

REKLAMA
REKLAMA

Każdy z tych elementów ma na celu zapobieganie krwawieniom, a także przeciwdziałanie powstawaniu skrzepów.

 

RÓWNOWAGA FIZJOLOGICZNA W UKŁADZIE KRĄŻENIA

Mechanizmy hemostazy naczyniowej mają na celu rozszerzać naczynia i zapobiegać agregacji płytek krwi. Odpowiadają za to m.in. tlenek azotu (NO) i prostacykliny. Na hemostazę płytkową składają się płytki krwi, które w momencie przerwania ciągłości naczynia łączą się z kolagenem ściany naczyń, hamując utratę krwi.

Ostatnim elementem całego układu jest zapewnienie hemostazy osoczowej, przez co należy rozumieć przemianę fibrynogenu w fibrynę przy pomocy trombiny i innych czynników krzepnięcia. Tak tworzy się skrzeplina, która zapobiega utracie krwi. Niestety – w niektórych sytuacjach tworzenie się skrzeplin jest procesem zbyt intensywnym i niepożądanym. To właśnie ten moment całej hemostazy jest miejscem uchwytu dla leków p/zakrzepowych.

 

TERAPIA PRZECIWZAKRZEPOWA

W ramach leczenia przeciwzakrzepowego wyróżnia się dwie główne metody farmakoterapii. Należą do nich:

Leczenie przeciwzakrzepowe
Leki p/płytkowe (antyagregacyjne) Leki p/krzepliwe (antykoagulanty)
ASA Antagoniści witaminy K (acenokumarol, warfaryna)
Klopidogrel Doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K: apiksaban, dabigatran, riwaroksaban, edoksaban)
Tikagrelor
Prasugrel

 

Antagoniści witaminy K

Najpowszechniej dotychczas stosowaną grupą leków były bezsprzecznie leki należące do antagonistów witaminy K. Są to pochodne kumaryny, które hamując karboksylację białek prowadzą do powstawania „osłabionych” i nieaktywnych czynników krzepnięcia krwi. Ich przedstawicielami jest acenokumarol i warfaryna, a należą one do grupy leków nieselektywnych (tj. hamują kilka czynników krzepnięcia krwi). Pomimo swojej skuteczności obarczone są licznymi wadami i działaniami niepożądanymi, wśród których na uwagę zasługują liczne interakcje z innymi lekami oraz wąski zakres terapeutyczny. W kontekście stosowania pochodnych kumaryny warto wiedzieć, iż początek ich działania uwidacznia się kilka dni po rozpoczęciu terapii.  Efekt ich oddziaływania na układ krzepnięcia jest zauważalny jeszcze 2-3 dni po odstawieniu dla acenokumarolu, zaś dla warfaryny czas ten wynosi nawet 5 dni. Wskazaniem do ich stosowania jest profilaktyka u pacjentów z migotaniem przedsionków, profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ).

Doustne antykoagulanty

Doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K.

Jest to dość nowa grupa leków cechuje się wysoką selektywnością wobec jednego, konkretnego czynnika krzepnięcia. Do tej grupy zaliczyć należy riwaroksaban (Xarelto), apiksaban (Eliquis), edoksaban (Lixiane) – będących inhibitorami aktywnego czynnika X, a także dabigatran (Pradaxa) – będący bezpośrednim inhibitorem trombiny. Ich celem jest ochrona przed zatorami sercopochodnymi, zakrzepicą żył głębokich i zatorowością płucną.

Riwaroksaban blokuje czynnik Xa, co skutkuje spadkiem stężenia trombiny i uniemożliwia dalszy postęp szlaku przemian, prowadzących do powstania skrzepu. Wśród działań niepożądanych (D.N.) wymienia się krwawienia, w szczególności z nosa, dziąseł i przewodu pokarmowego.

Dabigatran to z kolei odwracalny inhibitor trombiny, który przeciwdziała przemianie fibrynogenu w fibrynę. Występuje jako prolek w formie etoksylanu dabigatranu. U 10-15% pacjentów może wywoływać dyspepsję. U osób po 80 r.ż. lub z niskim ryzykiem zakrzepowo-zatorowym, ale wysokim ryzykiem krwawień można stosować niższą dawkę (2x110mg), u pozostałych zaś standardową dawką jest 2x150mg. Przeciwwskazaniem do stosowania nowych leków p/krzepliwych jest m.in. mechaniczna zastawka serca lub niewydolność nerek.

Kwas acetylosalicylowy

W profilaktyce stabilnej choroby wieńcowej zaleca się przyjmować 75mg dziennie. ASA jako nieodwracalny inhibitor cyklooksygenazy hamuje syntezę tromboksanu. Początek jego działania uwidacznia się 60 minut po przyjęciu dawki. Przeciwwskazany jest u chorych z owrzodzeniami i krwawieniami z przewodu pokarmowego.

Klopidogrel

jest prolekiem, który w organizmie reaguje z receptorem P2Y12, znajdującym się na powierzchni płytek krwi i uniemożliwiając tym samym ich łączenie. Efekty widoczne są po 60 minutach od przyjęcia leku.

Prasugrel

mechanizm jego działania jest podobny do klopidogrelu, jednakże początek działania zaobserwować można już po upływie 15-30 minut.

Tikagrelor

również działa poprzez receptory P2Y12, a znajduje zastosowanie u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (niestabilną chorobą wieńcową).

Heparyny

Heparyna nie wchłania się z przewodu pokarmowego, dlatego też podawana jest w formie podskórnej (heparyny drobnocząsteczkowe – HDCz i niefrakcjonowane – HNF) lub dożylnej (HNF). HNF aktywują antytrombinę, co prowadzi do zahamowania aktywności trombiny. HDCz z kolei są inhibitorami czynnika Xa. Heparyna drobnocząsteczkowa podana podskórnie działa po 2-3 godzinach, a efekt leczniczy utrzymuje się do 24h. Heparyny nie przenikają przez łożysko, dlatego w okresie ciąży należą do preferowanych leków p/zakrzepowych (HDCz są lekiem z wyboru w leczeniu ŻChZZ w okresie ciąży).

 

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ STOSUJĄC LEKI P/ZAKRZEPOWE

Podczas stosowania pochodnych kumaryny należy pamiętać, że:

 • W trakcie przyjmowania antagonistów witaminy K należy stale monitorować czas protrombinowy (wskaźnik INR) – pożądany zakres jego wartości powinien mieścić się między 2 a 3 (poniżej 2 – ryzyko udaru mózgu wzrasta o 70%, powyżej 3 ryzyko krwawień wzrasta dwukrotnie).

Kobiety ciężarne lub karmiące powinny pamiętać, że:

 • Okres ciąży i połogu to fizjologiczne stany prozakrzepowe – bezwzględnie należy wówczas systematycznie oceniać ryzyko rozwoju ŻChZZ.
 • Antagoniści witaminy K przenikają przez łożysko i mogą prowadzić do wad rozwojowych płodu lub przedwczesnych porodów – należy ich unikać w trakcie ciąży!
 • Acenokumarol i warfaryna nie przechodzą natomiast do mleka matki – mogą być stosowane w okresie laktacji.

Nowe leki p/zakrzepowe wymagają przestrzegania kilku zasad, a mianowicie:

 • Riwaroksaban należy przyjmować z posiłkiem – zwiększa to jego biodostępność.
 • Dabigatran w 85% wydalany jest z moczem – ciężka niewydolność nerek jest przeciwwskazaniem do jego przyjmowania. Należy okresowo kontrolować wskaźnik klirensu nerkowego.
 • Nowe leki p/krzepliwe nie wymagają stałego monitorowania parametrów krzepnięcia krwi.
 • Doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K nie powinny być stosowane jednocześnie z lekami p/płytkowymi – ryzyko krwawień wzrasta wówczas o 60%. Łączyć należy je w przypadku konieczności najlepiej z klopidogrelem.

Przyjmowanie wraz z lekami p/zakrzepowymi innych substancji leczniczych dość często może prowadzić do istotnych klinicznie interakcji. Należy zatem pamiętać, że:

 • Acenokumarol wykazuje liczne interakcje. Wśród leków nasilających jego działanie wymienia się: allopurynol, fibraty, statyny, amoksycyklinę, cefalosporyny II i III generacji, paracetamol.
 • Lekami osłabiającymi działanie acenokumarolu są: wyciągi z dziurawca, doustne dwuskładnikowe leki antykoncepcyjne i karbamazepina.
 • Acenokumarol nasila działanie hipoglikemizujące pochodnych sulfonylomocznika.
 • L-tyroksyna może nasilać działanie antykoagulantów, gdyż hamuje syntezę i nasila usuwanie czynników krzepnięcia, zależnych od witaminy K.

Poza wymienionymi wskazówkami dotyczącymi stosowania leków p/zakrzepowych należy poinformować pacjenta dodatkowo o tym, że:

 • Odstawianie leków p/zakrzepowych u osób z wysokim ryzykiem powikłań zakrzepowych przed zabiegami o niskim ryzyku krwawień uznawane jest za błąd.
 • Intensywna antybiotykoterapia może nasilać działanie pochodnych kumaryny – źródłem witaminy K jest wszak flora bakteryjna jelit.
 • Alkohol nasila działanie pochodnych kumaryny.

 

Literatura:

 1. Leczenie przeciwkrzepliwe u kobiet w ciąży, w czasie porodu i połogu – bezpieczeństwo i skuteczność, Anetta Undas, Przegląd Lekarski 2015/72/4
 2. Wspólne stanowisko kardiologiczno-stomatologiczne dotyczące postępowania u pacjentów leczonych przeciwzakrzepowo, poddawanych zabiegom stomatologicznym, Piotr Pruszczyk, Michał Ciurzyński, Grzegorz Opolski, Janina Stępińska, Beata Wożakowska-Kapłon, Zbigniew Kalarus, Jarosław Kaźmierczak, Renata Górska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Andrzej Wojtowicz, Zygmunt Stopa, Dariusz Mateńko, Kardiologia Polska 2016; 74, 1:87-98
 3. Doustne antykoagulanty nowej generacji – aspekty praktyczne. Stanowisko Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Jarosław D. Kasprzak, Rafał Dąbrowski, Marcin Barylski, Artur Mamcarz, Marcin Wełnicki, Krzysztof J. Filipiak, Piotr Lodziński, Dariusz Kozłowski, Beata Wożakowska-Kapłon, Folia Cardiologica 2016; 11, 5: 377-393
 4. Najnowsze zalecenia dotyczące zastosowania nowych doustnych antykoagulantów w rutynowej praktyce, Michał Witkowski, Magdalena Witkowska, Piotr Smolewski, Postepy Hig Med. Dosw (online), 2016; 70: 43-55
 5. Błędy w leczeniu przeciwzakrzepowym – czyli 7 grzechów głównych stosowania leków przeciwzakrzepowych, przeciwpłytkowych oraz przeciwkrwotocznych w praktyce lekarskiej, Jarosław Woroń, Anestezjologia i Ratownictwo 2017; 11: 211-221
 6. Farmakoterapia przeciwzakrzepowa i fibrynolityczna – aspekty praktyczne, Agnieszka Kapłon, Piotr Biskup, Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, tom 4
 7. Guidelines for the prevention and treatment of venous thromboembolism in patients with cancers treated conservatively, Wojtukiewicz, Sierko, Tomkowski, Oncol Clin Pract 2016; 12: 67-91
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

w takim przypadku bardzo ważnym jest, żeby pamiętać o wszystkich lekach OTC i suplementach diety, które mogą wchodzić w interakcje z leczeniem przeciwzakrzepowym. Bo tu samoleczenie pacjenta może mieć naprawdę opłakane skutki
A brak wiedzy może miec katastrofalne skutki, wystarczy że pacjentka przyjmuje leki antykoncepcyjne, albo pacjent na poprawę humoru kupuje sobie dziurawiec czym nam się niestety przy okienku nie chwalą... i już katastrofa wisi w powietrzu
Logowanie / Rejestracja

Aby w pełni korzystać z serwisów grupy farmacja.net musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś farmaceutą, zaloguj się za pomocą swojego konta farmacja.net

Zarejestruj się

Wypełnij wymagane pola zamieszczone poniżej. Pamiętaj by podać poprawny adres email - na niego zostanie wysłany link potwierdzający, który umożliwi zakończenie rejestracji w serwisie.

Masz już konto na farmacja.net? Zaloguj się
Przypomnij hasło

Podaj adres email przypisany do konta, a my wyślemy do Ciebie link z przypomnieniem hasła.

Nie masz konta? Zarejestruj się Masz konto? Zaloguj się
Ustaw nowe hasło

Ustal swoje hasło ponownie.

Nie masz konta? Zarejestruj się Masz konto? Zaloguj się
Dane profilu

Uzupełnij dane, aby aktywować konto.

Link aktywacyjny

Rejestracja przebiegła pomyślnie. Na podany adres email został wysłany link weryfikacyjny, który umożliwi dokończenie rejestracji.

Niepoprawny hash weryfikacyjny

Wygląda na to, że hash weryfikacyjny jest niepoprawny. Proszę skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu aptekarz.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo